Phát huy vai trò ngành Dầu khí trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới
07-08-2019
Nước ta đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần thứ 4 (đến năm 2030 - tầm nhìn 2045). Chất lượng của Chiến lược và hiệu quả thực thi Chiến lược là yếu tố quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, giàu mạnh. Có nhiều vấn đề được đặt ra đối với việc nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển đất nước lần này, trong đó việc xác định đúng vai trò của ngành dầu khí và đề ra giải pháp phù hợp để phát huy hơn nữa vai trò đầu tầu của ngành công nghiệp này trong công cuộc phát triển đất nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. icon_news
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing